תקנון חבר מועדון

1. כללי

מועדון החברים של קוי טאטו (להלן:"המועדון" ו"קוי טאטו" בהתאמה) פונה ללקוחות של קוי טאטו המעוניים להיות חברי מועדון, בכפוף להוראות תקנון זה  (להלן: ""התקנון") החברות במועדון תקפה בסטודיו קוי טאטו בלבד.
מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתקנון מועדון החברים, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

p

1.5. חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בסטודיו ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לקוי טאטו וישמש את קוי טאטו לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי המועדון, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של קוי טאטו והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

p

1.6. קוי טאטו לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.

p

1.7. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתכונית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של קוי טאטו מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

p

1.8. החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

p

1.9. קוי טאטו שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

p

1.10. קוי טאטו שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

p

1. כללי

1.1. חבר מועדון הינו מי שהצטרף לתוכנית והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: "מועדון החברים של קוי טאטו")

p

1.2. ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום דמי חבר (להלן: "דמי החברות").  קוי טאטו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם או לבטלם לחלוטין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

p

1.3. החברות בתוכנית הינה לתקופה של 12 חודשים. עם תום החברות, תהיה רשאית קוי טאטו לחדש את המנוי לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש כפי שיהיו נהוגים בקוי טאטו בעת החידוש. מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף המנוי לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.

p

1.4. כתנאי לחברות במועדון מתחייבת החבר למלא טופס הצטרפות לתכנית ובמסגרתו למסור לקוי טאטו את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות")

החבר מאשר כי ידוע לה שמילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי קוי טאטו תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לצרף חבר כלשהו לתכנית במידה וזה לא מסר לקוי טאטו את פרטי ההתקשרות ו/או מסר את חלקם ו/או באופן בלתי ברור או קריא.
החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור לקוי טאטו הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את קוי טאטו אודות כל שינוי בפרטים אלו.

p

1. כללי

1.1. חבר מועדון הינו מי שהצטרף לתוכנית ושילם דמי מנוי והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "מועדון החברים של קוי טאטו")

p

1.2. ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום דמי חבר (להלן: "דמי החברות").  קוי טאטו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם או לבטלם לחלוטין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

p

1.3. החברות בתוכנית הינה לתקופה של 12 חודשים. עם תום החברות, תהיה רשאית קוי טאטו לחדש את המנוי לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש כפי שיהיו נהוגים בקוי טאטו בעת החידוש. מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף המנוי לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.

p

1.4. כתנאי לחברות במועדון מתחייבת החבר למלא טופס הצטרפות לתכנית ובמסגרתו למסור לקוי טאטו את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות")

החבר מאשר כי ידוע לה שמילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי קוי טאטו תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לצרף חבר כלשהו לתכנית במידה וזה לא מסר לקוי טאטו את פרטי ההתקשרות ו/או מסר את חלקם ו/או באופן בלתי ברור או קריא.
החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור לקוי טאטו הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את קוי טאטו אודות כל שינוי בפרטים אלו.

p

1.5. חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בסטודיו ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לקוי טאטו וישמש את קוי טאטו לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי המועדון, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של קוי טאטו והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

p

1.6. קוי טאטו לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.

p

1.7. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתכונית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של קוי טאטו מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

p

1.8. החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

p

1.9. קוי טאטו שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

p

1.10. קוי טאטו שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

2. הטבות חבר מודעון

N

2.4. פירסינג חמישי חינם

בתוקף לחברי מועדון בלבד לאורך כל תקופת החברות ו/או עד גמר המלאי ו/או עד לכל מועד אחר, כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו (להלן: "הטבה פירסינג חמישי חינם") ההטבה תינתן לאחר ביצוע של ארבעה ניקובים ("פירסינג") מכל סוג שהוא לא כולל החלפות ואו רכישת עגילים.

Y

במסגרת ההטבה זכאי חבר המועדון לאחד מהניקובים ("פירסינג") הבאים באמצעות עגיל טיטניום בסיסי בלבד אשר כלול בהטבה המיקומים האפשריים בעת מימוש ההטבה הינם הליקס, הליקס קדמי, טראגוס, דיית, קונץ, פלאט, עגיל בתנוך, נזם, ספטום, גבה.
ניקוב ("פירסינג") מכל סוג שלא צוין מעלה לרבות פיטמה, ברידג', מיקרו דרמל, סרפס בר ו/או ניקובים באברי מין אינם כלולים בהטבה זו.

.

N

2.5. 5% הנחה על קולקציית הזהב

בתוקף לחברי מועדון בלבד לאורך כל תקופת החברות ו/או עד גמר המלאי ו/או עד לכל מועד אחר, כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו (להלן: "הטבה 5% הנחה על קולקציית הזהב") ההטבה תינתן על כל מגוון תכשיטי הזהב של הסטודיו ומתייחסת לעגילי זהב לבן וצהוב.

Y

במסגרת ההטבה זכאי חבר המועדון להנחה של 5% על קולקציית תכשיטי הזהב ללא אפשרות צבירת נקודות על רכישה זו.

N

2.6. צבירת KOINS בשווי של 5% למימוש בקעקוע הבא.

מטבעות KOINS הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1₪ כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות KOINS במועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

Y

מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל קעקוע המבוצע במסגרת החברות במועדון נקודות זכות בשווי של 5% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן:"KOINS").

N

2.7. הטבת הצטרפות למועדון

חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבת הצטרפות בעת ההרשמה למועדון. אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו. להסיר ספק, לא תינתן הנחה ו/או הטבה נוספת על גבי הטבת הצטרפות. הטבת הצטרפות ניתנת למימוש אחת לחודש קלנדרי בלבד, אלא אם נקבע אחרת בפרטי ההטבה

N

2.1. ערכת מתנה משתנה לקעקועים גדולים

קעקוע גדול ייחשב ככזה שמורכבות ביצועו עולה על זמן עבודה של שלוש שעות ואו בעלות של 1800 ₪ לפחות.

Y

ערכת מתנה תכלול לכל הפחות פריט המיועד ספציפית לטיפול בקעקועים ומומלצים לטיפול על ידי הסטודיו.

Y

קוי טאטו תהא רשאית לשנות את הרכב ערכת המתנה בהתאם לזמינות מלאי ואו על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

N

2.2. הטבה חודשית משתנה

חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות ממבצעים מיוחדים ו/או הטבות שתפרסם קוי טאטו מעת לעת בקרב חברי המועדון בלבד (להלן: "מבצעי המועדון"). אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו. להסיר ספק, לא תינתן הנחה ו/או הטבה נוספת על גבי הטבה משתנה. הטבה משתנה ניתנת למימוש אחת לחודש קלנדרי בלבד, אלא אם נקבע אחרת בפרטי ההטבה

Y

חבר יהיה זכאי להטבה חד פעמית ביום הולדתו ובאירוע מיוחד (כגון יום נישואין). ההטבה תשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הסטודיו.  מובהר כי מימוש הטבת יום הולדת ו/או אירוע מיוחד יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי בלבד.

Y

חבר המועדון יהיה זכאי להיכנס בחינם או בהנחה, על פי החלטתה הבלעדית של קוי טאטו להשקות/אירועים/פעילויות ועוד, אם וככל שייערכו על ידי קוי טאטו, וזאת אך ורק במהלך תקופת החברות במועדון. חברי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו כפי שיפורסם מעת לעת, לרבות בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בשיתוף פעולה עם הסטודיו.

Y

אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על קוי טאטו ו/או מי מטעמה בכל הקשור למוצרים ושירותים שיינתנו על ידי בתי עסק אחרים, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם. קוי טאטו שומרת על זכותה לערוך שינויים בהטבות הניתנות לחברי המועדון, בין היתר, להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות לרבות אלו הנוספות לעיל שהוצגו בפרסומים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.

N

2.3. הנחה קבוע בגובה 5% על כל קעקוע

מובהר בזאת כי המחיר המינימלי לקעקוע הינו 250 ₪ ("פתיחת מחט") ולא תינתן הנחה על סכום זה.

Y

ההנחות הניתנות באחוזים משווי הקעקוע יהיו בסכומים עגולים בלבד, כאשר לצורך העניין קוי טאטו רשאית לעגל את סכום ההנחה הניתן בהתאם לאחוז, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. חבר המועדון מאשר בהצטרפותו למועדון כי הדבר ידוע לו, וכי לעיתים הוא עשוי לקבל הנחה אל מעבר לאחוז ולעיתים מעט פחות, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועדון בעניין זה

N

2.1. ערכת מתנה משתנה לקעקועים גדולים

קעקוע גדול ייחשב ככזה שמורכבות ביצועו עולה על זמן עבודה של שלוש שעות ואו בעלות של 1800 ₪ לפחות.

Y

ערכת מתנה תכלול לכל הפחות פריט המיועד ספציפית לטיפול בקעקועים ומומלצים לטיפול על ידי הסטודיו.

Y

קוי טאטו תהא רשאית לשנות את הרכב ערכת המתנה בהתאם לזמינות מלאי ואו על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

N

2.2. הטבה חודשית משתנה

חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות ממבצעים מיוחדים ו/או הטבות שתפרסם קוי טאטו מעת לעת בקרב חברי המועדון בלבד (להלן: "מבצעי המועדון"). אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו. להסיר ספק, לא תינתן הנחה ו/או הטבה נוספת על גבי הטבה משתנה. הטבה משתנה ניתנת למימוש אחת לחודש קלנדרי בלבד, אלא אם נקבע אחרת בפרטי ההטבה

Y

חבר יהיה זכאי להטבה חד פעמית ביום הולדתו ובאירוע מיוחד (כגון יום נישואין). ההטבה תשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הסטודיו.  מובהר כי מימוש הטבת יום הולדת ו/או אירוע מיוחד יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי בלבד.

Y

חבר המועדון יהיה זכאי להיכנס בחינם או בהנחה, על פי החלטתה הבלעדית של קוי טאטו להשקות/אירועים/פעילויות ועוד, אם וככל שייערכו על ידי קוי טאטו, וזאת אך ורק במהלך תקופת החברות במועדון. חברי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו כפי שיפורסם מעת לעת, לרבות בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בשיתוף פעולה עם הסטודיו.

Y

אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על קוי טאטו ו/או מי מטעמה בכל הקשור למוצרים ושירותים שיינתנו על ידי בתי עסק אחרים, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם. קוי טאטו שומרת על זכותה לערוך שינויים בהטבות הניתנות לחברי המועדון, בין היתר, להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות לרבות אלו הנוספות לעיל שהוצגו בפרסומים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.

N

2.3. הנחה קבוע בגובה 5% על כל קעקוע

מובהר בזאת כי המחיר המינימלי לקעקוע הינו 250 ₪ ("פתיחת מחט") ולא תינתן הנחה על סכום זה.

Y

ההנחות הניתנות באחוזים משווי הקעקוע יהיו בסכומים עגולים בלבד, כאשר לצורך העניין קוי טאטו רשאית לעגל את סכום ההנחה הניתן בהתאם לאחוז, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. חבר המועדון מאשר בהצטרפותו למועדון כי הדבר ידוע לו, וכי לעיתים הוא עשוי לקבל הנחה אל מעבר לאחוז ולעיתים מעט פחות, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועדון בעניין זה

N

2.4. פירסינג חמישי חינם

בתוקף לחברי מועדון בלבד לאורך כל תקופת החברות ו/או עד גמר המלאי ו/או עד לכל מועד אחר, כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו (להלן: "הטבה פירסינג חמישי חינם") ההטבה תינתן לאחר ביצוע של ארבעה ניקובים ("פירסינג") מכל סוג שהוא לא כולל החלפות ואו רכישת עגילים.

Y

במסגרת ההטבה זכאי חבר המועדון לאחד מהניקובים ("פירסינג") הבאים באמצעות עגיל טיטניום בסיסי בלבד אשר כלול בהטבה המיקומים האפשריים בעת מימוש ההטבה הינם הליקס, הליקס קדמי, טראגוס, דיית, קונץ, פלאט, עגיל בתנוך, נזם, ספטום, גבה.
ניקוב ("פירסינג") מכל סוג שלא צוין מעלה לרבות פיטמה, ברידג', מיקרו דרמל, סרפס בר ו/או ניקובים באברי מין אינם כלולים בהטבה זו.

.

N

2.5. 5% הנחה על קולקציית הזהב

בתוקף לחברי מועדון בלבד לאורך כל תקופת החברות ו/או עד גמר המלאי ו/או עד לכל מועד אחר, כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו (להלן: "הטבה 5% הנחה על קולקציית הזהב") ההטבה תינתן על כל מגוון תכשיטי הזהב של הסטודיו ומתייחסת לעגילי זהב לבן וצהוב.

Y

במסגרת ההטבה זכאי חבר המועדון להנחה של 5% על קולקציית תכשיטי הזהב ללא אפשרות צבירת נקודות על רכישה זו.

N

2.6. צבירת KOINS בשווי של 5% למימוש בקעקוע הבא.

מטבעות KOINS הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1₪ כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות KOINS במועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

Y

מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל קעקוע המבוצע במסגרת החברות במועדון נקודות זכות בשווי של 5% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן:"KOINS").

N

2.7. הטבת הצטרפות למועדון

חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבת הצטרפות בעת ההרשמה למועדון. אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קוי טאטו. להסיר ספק, לא תינתן הנחה ו/או הטבה נוספת על גבי הטבת הצטרפות. הטבת הצטרפות ניתנת למימוש אחת לחודש קלנדרי בלבד, אלא אם נקבע אחרת בפרטי ההטבה

3. קבלת חומר שיווקי ודברי פרסום

Z

3.4. חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה ו/או מעוניין שלא לקבל עדכונים ו/או הודעות מקוי טאטו כאמור לעיל, יפעל בהתאם לאחת מהדרכים הבאות:
3.4.1. יפעל בהתאם למנגנון "הסר מרשימת תפוצה" המופיע בהודעות דואר אלקטרוני ו/או ב- .SMS
3.4.2. ככל שלא קיים מנגנון כאמור לעיל, יפנה אל קוי טאטו בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה ויוודא קבלת פנייתו בסטודיו.

Z

3.5. באחריות חבר המועדון לעדכן את קוי טאטו על כל שינוי בפרטיו האישיים שנמסרו לקוי טאטו בעת ההצטרפות ו/או לתקן כל מידע שגוי ו/או מוטעה שנמסר על ידו, והכל על מנת להימנע מגרימת נזקים לקוי טאטו, לרבות אישום ו/או דרישת פיצויים בשל פגיעה בפרטיות כתוצאה ממחדלו של חבר המועדון.

Z

3.1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981( להלן: "החוק"), במילוי פרטי הלקוח על גבי טופס בקשת ההצטרפות לחברות במועדון, נותן הוא את הסכמתו להיכלל ברשימת הלקוחות של קוי טאטו, וכן מוסר את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי מקוי טאטו באמצעי המדיה השונים.

Z

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת הפרטים האישיים על גבי טופס בקשת ההצטרפות מוסר הלקוח את הסכמתו לכך שכל המידע שיצטבר עליו בקוי טאטו, בקשר עם רכישותיו
ו/או כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע, יהיה של קוי טאטו והיא תשמור עליו בכפוף לכל דין. המידע ישמש את המועדון לשם שיווק, קידום פעילות המועדון, לרבות שיתופי
פעולה עם גופים אחרים, והכל מבלי שהדבר יהווה פגיעה בפרטיות. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה שהיא על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור על ידי קוי טאטו.

Z

3.3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של קוי טאטו, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי וכן מסירת פרטים למשלוח בדואר, יהוו הסכמה של הלקוח
להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון, ובכלל זה לקבל פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שקוי טאטו מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 ,וזאת באשר לחומר שיווקי, מבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS שיישלחו ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני או למכשירו הסלולארי של חבר המועדון ו/או בכל מדיה אחרת שקוי טאטו תמצא לנכון, בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.

Z

3.1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981( להלן: "החוק"), במילוי פרטי הלקוח על גבי טופס בקשת ההצטרפות לחברות במועדון, נותן הוא את הסכמתו להיכלל ברשימת הלקוחות של קוי טאטו, וכן מוסר את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי מקוי טאטו באמצעי המדיה השונים.

Z

3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת הפרטים האישיים על גבי טופס בקשת ההצטרפות מוסר הלקוח את הסכמתו לכך שכל המידע שיצטבר עליו בקוי טאטו, בקשר עם רכישותיו
ו/או כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע, יהיה של קוי טאטו והיא תשמור עליו בכפוף לכל דין. המידע ישמש את המועדון לשם שיווק, קידום פעילות המועדון, לרבות שיתופי
פעולה עם גופים אחרים, והכל מבלי שהדבר יהווה פגיעה בפרטיות. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה שהיא על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור על ידי קוי טאטו.

Z

3.3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של קוי טאטו, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי וכן מסירת פרטים למשלוח בדואר, יהוו הסכמה של הלקוח
להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון, ובכלל זה לקבל פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שקוי טאטו מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 ,וזאת באשר לחומר שיווקי, מבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS שיישלחו ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני או למכשירו הסלולארי של חבר המועדון ו/או בכל מדיה אחרת שקוי טאטו תמצא לנכון, בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.

Z

3.4. חבר מועדון אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה ו/או מעוניין שלא לקבל עדכונים ו/או הודעות מקוי טאטו כאמור לעיל, יפעל בהתאם לאחת מהדרכים הבאות:
3.4.1. יפעל בהתאם למנגנון "הסר מרשימת תפוצה" המופיע בהודעות דואר אלקטרוני ו/או ב- .SMS
3.4.2. ככל שלא קיים מנגנון כאמור לעיל, יפנה אל קוי טאטו בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה ויוודא קבלת פנייתו בסטודיו.

Z

3.5. באחריות חבר המועדון לעדכן את קוי טאטו על כל שינוי בפרטיו האישיים שנמסרו לקוי טאטו בעת ההצטרפות ו/או לתקן כל מידע שגוי ו/או מוטעה שנמסר על ידו, והכל על מנת להימנע מגרימת נזקים לקוי טאטו, לרבות אישום ו/או דרישת פיצויים בשל פגיעה בפרטיות כתוצאה ממחדלו של חבר המועדון.

4. כללי

i

4.6. הטבה הצטרפות המוענקת במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות, ניתנת למימוש במהלך 30 יום מעת קבלת הטבת ההצטרפות למועדון בלבד. 

הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף.

i

4.7. עדכון ההטבה בכרטיס המועדון תבוצע תוך 24 שעות ממועד ההצטרפות.

i

4.8. מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל קעקוע המבוצע בסטודיו נקודות זכות בשווי של 5% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן:"KOINS").

i

4.8.1. צבירה ומימוש של נקודות KOINS תתאפשר על ידי הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות.

i

4.8.2 נקודות KOINS הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1₪ כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות KOINS תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

i

4.8.3 קוי טאטו רשאית לשנות מעת לעת את שעור נקודות ה KOINS הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.

i

4.8.4 לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות -KOINS באופן מלא ו/או חלקי. קוי טאטו תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות-KOINS ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.

i

4.9. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בשרון בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

i

4.9.1. בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לקוי טאטו, טל': 09-7421677 , דוא"ל [email protected]

i

4.1. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. קוי טאטו שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך באתר האינטרנט של קוי טאטו. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. קוי טאטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

i

4.2. אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, קבצים, תמונות, תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של קוי טאטו ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.

i

4.3. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות לרבות כאלו, שאינן נובעות מהחברות במועדון ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד, לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בכרטיסי חברות אלא אם כן הנהלת הסטודיו החליטה אחרת.

i

4.4. אין כפל מבצעים ולא ניתן לפצל הזמנה – כאשר מתקיימים שני מבצעים במקביל, מבצע מועדון ומבצע נוסף כגון: שת"פ חיצוני לרבות שוברי מתנה כלשהם, הטבות למחזיקי כרטיסי אשראי שונים, קופוני הנחה של הסטודיו וכל הטבה אחרת נוספת, יהיה על חבר המועדון לבחור מבצע/הטבה אחת בלבד למימוש.

i

4.5. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או את תוקפן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות, ובלבד שאם הדבר נעשה לאחר שמידע על ההטבות נמסר לחברי המועדון, תימסר להם הודעה על כך לפחות 7 ימים לפני כניסת השינוי לתוקף.

i

4.1. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. קוי טאטו שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך באתר האינטרנט של קוי טאטו. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. קוי טאטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

i

4.2. אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, קבצים, תמונות, תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של קוי טאטו ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.

i

4.3. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות לרבות כאלו, שאינן נובעות מהחברות במועדון ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד, לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בכרטיסי חברות אלא אם כן הנהלת הסטודיו החליטה אחרת.

i

4.4. אין כפל מבצעים ולא ניתן לפצל הזמנה – כאשר מתקיימים שני מבצעים במקביל, מבצע מועדון ומבצע נוסף כגון: שת"פ חיצוני לרבות שוברי מתנה כלשהם, הטבות למחזיקי כרטיסי אשראי שונים, קופוני הנחה של הסטודיו וכל הטבה אחרת נוספת, יהיה על חבר המועדון לבחור מבצע/הטבה אחת בלבד למימוש.

i

4.5. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או את תוקפן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות, ובלבד שאם הדבר נעשה לאחר שמידע על ההטבות נמסר לחברי המועדון, תימסר להם הודעה על כך לפחות 7 ימים לפני כניסת השינוי לתוקף.

i

4.6. הטבה הצטרפות המוענקת במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות, ניתנת למימוש במהלך 30 יום מעת קבלת הטבת ההצטרפות למועדון בלבד. 

הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף.

i

4.7. עדכון ההטבה בכרטיס המועדון תבוצע תוך 24 שעות ממועד ההצטרפות.

i

4.8. מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל קעקוע המבוצע בסטודיו נקודות זכות בשווי של 5% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן:"KOINS").

i

4.8.1. צבירה ומימוש של נקודות KOINS תתאפשר על ידי הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות.

i

4.8.2 נקודות KOINS הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1₪ כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות KOINS תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

i

4.8.3 קוי טאטו רשאית לשנות מעת לעת את שעור נקודות ה KOINS הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.

i

4.8.4 לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות -KOINS באופן מלא ו/או חלקי. קוי טאטו תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות-KOINS ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.

i

4.9. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בשרון בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

i

4.9.1. בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לקוי טאטו, טל': 09-7421677 , דוא"ל [email protected]

5. הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים

h

5.5. להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו –

Y

5.5.1.  המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.

Y

5.5.2.  אין כפל מבצעים והנחות.

Y

5.5.3.  התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.

Y

5.5.4.  קופון/שובר הינו אישי ולא ניתן להעברה.

Y

5.5.5.  מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסטודיו. קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד.

Y

5.5.6.  תוקף שובר/קופון הינו ל 30 יום מעת קבלתו אלא אם צוין במפורש אחרת על גבי השובר/קופון.

h

5.1. החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע"י המועדון מפעם לפעם.

h

5.2. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון/הטבת יום הולדת/הטבת הצטרפות- הינה הטבה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד.

h

5.3.  קוי טאטו רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

h

5.4. קוי טאטו תהא רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

h

5.1. החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע"י המועדון מפעם לפעם.

h

5.2. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון/הטבת יום הולדת/הטבת הצטרפות- הינה הטבה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד.

h

5.3.  קוי טאטו רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

h

5.4. קוי טאטו תהא רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

h

5.5. להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו –

Y

5.5.1.  המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.

Y

5.5.2.  אין כפל מבצעים והנחות.

Y

5.5.3.  התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד.

Y

5.5.4.  קופון/שובר הינו אישי ולא ניתן להעברה.

Y

5.5.5.  מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסטודיו. קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד.

Y

5.5.6.  תוקף שובר/קופון הינו ל 30 יום מעת קבלתו אלא אם צוין במפורש אחרת על גבי השובר/קופון.

6. סמכות שיפוט וברירת דין

6.1. בתי המשפט של מחוז השרון יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין בעלי האתר למשתמש בקשר לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לתנאי השימוש הייעודיים.

6.2. על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או תנאי השימוש הייעודיים, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.