תנאי שימוש

1. כללי

p

 .1.2כמו כן, באתר עלולים להימצא תכנים ו/או שירותים הכפופים, בנוסף לתנאי השימוש, גם לתנאי שימוש ייעודיים (להלן: "תנאי שימוש הייעודיים"), ובכל שימוש בתכנים ו/או בשירותים כאמור, המשתמש מסכים ומתחייב לתנאי השימוש הייעודיים של אותו שירות ו/או תוכן, כפי שיעודכנו מעת לעת.

p

1.3. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בתנאי השימוש הייעודיים, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי

p

 .1.4המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

p

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר Koi Tattoo (להלן: "האתר") בעלי הזכויות באתר ו/או מפעילי האתר  בועז ארליך ו/או אייל ליזרוביץ (אשר יכונו להלן ביחד ולחוד : "בעלי האתר"), מאשרים את הגישה לאתר, אך ורק בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: מדיניות הפרטיות), המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין בעלי האתר והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

1. כללי

p

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר Koi Tattoo (להלן: "האתר") בעלי הזכויות באתר ו/או מפעילי האתר  בועז ארליך ו/או אייל ליזרוביץ (אשר יכונו להלן ביחד ולחוד : "בעלי האתר"), מאשרים את הגישה לאתר, אך ורק בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: מדיניות הפרטיות), המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין בעלי האתר והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

p

 .1.2כמו כן, באתר עלולים להימצא תכנים ו/או שירותים הכפופים, בנוסף לתנאי השימוש, גם לתנאי שימוש ייעודיים (להלן: "תנאי שימוש הייעודיים"), ובכל שימוש בתכנים ו/או בשירותים כאמור, המשתמש מסכים ומתחייב לתנאי השימוש הייעודיים של אותו שירות ו/או תוכן, כפי שיעודכנו מעת לעת.

p

1.3. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בתנאי השימוש הייעודיים, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי

p

 .1.4המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

2. הרשמה ושימוש במידע

2.1. הרשמה ושימוש במידע

הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לבעלי האתר ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

3. בעלות וזכויות קניין רוחני

Z

3.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם בעלי האתר וסימני המסחר שלהם, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם כל שימוש.

Z

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הפניה לאתר תתבצע על ידי קישור לעמוד הבית של האתר (none) בלבד, כאשר לחיצה על הקישור האמור תביא לפתיחת האתר בעמוד נפרד, באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת, לרבות ללא כל מסגרת ו/או כותרת.

Z

 .3.1 האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של בעלי האתר.

Z

 .3.2 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של בעלי האתר או של צד שלישי, אשר הרשה לבעלי האתר להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לבעלי האתר בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור בעלי האתר לכך מראש ובכתב.

Z

 .3.1 האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של בעלי האתר.

Z

 .3.2 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של בעלי האתר או של צד שלישי, אשר הרשה לבעלי האתר להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לבעלי האתר בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור בעלי האתר לכך מראש ובכתב.

Z

3.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם בעלי האתר וסימני המסחר שלהם, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם כל שימוש.

Z

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הפניה לאתר תתבצע על ידי קישור לעמוד הבית של האתר (none) בלבד, כאשר לחיצה על הקישור האמור תביא לפתיחת האתר בעמוד נפרד, באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת, לרבות ללא כל מסגרת ו/או כותרת.

4. תוכן האתר ופרסומות

i

4.6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

i

4.7. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בסטודיו של בעלי האתר עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

i

4.7.1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י בעלי האתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. בעלי האתר לא ישאו באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכניהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

i

4.8. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות  בתוכן המסופק על ידי בעלי האתר (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר בקשר לתוכן באתר, לרבות  לתוכן המסופקים על ידי בעלי האתר ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

i

4.1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת בעלי האתר היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

i

4.2. בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש היעודים, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

i

4.3. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר, לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים ו/או תמונות של מוצרים (להלן: "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלו קיימים.

i

4.4. כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צדדים שלישיים, הנם של אותם צדדים שלישיים ובעלי האתר אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעלי האתר אינה אחראית לנכונותו, שלמותו, אמינותו, אמיתותו, ישימותו ו/או תוצאותיו של תוכן צד שלישי ו/או השימוש בו.

i

4.5. בעלי האתר אינם אחראים לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. בעלי האתר מבהירים בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

i

4.1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת בעלי האתר היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

i

4.2. בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש היעודים, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

i

4.3. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר, לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים ו/או תמונות של מוצרים (להלן: "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלו קיימים.

i

4.4. כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צדדים שלישיים, הנם של אותם צדדים שלישיים ובעלי האתר אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעלי האתר אינה אחראית לנכונותו, שלמותו, אמינותו, אמיתותו, ישימותו ו/או תוצאותיו של תוכן צד שלישי ו/או השימוש בו.

i

4.5. בעלי האתר אינם אחראים לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. בעלי האתר מבהירים בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

i

4.6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

i

4.7. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בסטודיו של בעלי האתר עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

i

4.7.1. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י בעלי האתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. בעלי האתר לא ישאו באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכניהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

i

4.8. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות  בתוכן המסופק על ידי בעלי האתר (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר בקשר לתוכן באתר, לרבות  לתוכן המסופקים על ידי בעלי האתר ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

5. הגבלת אחריות

r

 .5.4המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את בעלי האתר ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויבו בעלי האתר ו/או מי מטעמו אשר על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים לבעלי האתר אין אחריות לגביו.

r

 .5.5אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏5 זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

r

5.1. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי בעלי האתר במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

r

 .5.2 המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שבעלי האתר אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

r

 .5.3בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי בעלי האתר ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;ו-  6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

r

5.1. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי בעלי האתר במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

r

 .5.2 המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שבעלי האתר אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

r

 .5.3בעלי האתר ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי בעלי האתר ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;ו-  6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

r

 .5.4המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את בעלי האתר ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויבו בעלי האתר ו/או מי מטעמו אשר על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים לבעלי האתר אין אחריות לגביו.

r

 .5.5אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏5 זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

6. סתירה ו/או אי התאמה

t

 .6.1למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר, לרבות בדפי "שאלות ותשובות", דפי מבצעים וכיו"ב, לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לבין תנאי השימוש הייעודיים, יגברו תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים, לפי העניין.

7. זמינות ו/או שינוי האתר

 .7.3בעלי האתר יהיו רשאים לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות,  ו/או את תנאי השימוש הייעודים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ותביעה בקשר לכך. שינוי כאמור יכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר.

 .7.1מבלי לגרוע מהאמור, בעלי האתר רשאים להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 .7.2 בעלי האתר יהיו רשאים להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 .7.1מבלי לגרוע מהאמור, בעלי האתר רשאים להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 .7.2 בעלי האתר יהיו רשאים להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 .7.3בעלי האתר יהיו רשאים לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות,  ו/או את תנאי השימוש הייעודים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ותביעה בקשר לכך. שינוי כאמור יכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר.

8. התיישנות

8.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

9. סמכות שיפוט וברירת דין

9.1. בתי המשפט של מחוז תל-אביב – יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין בעלי האתר למשתמש בקשר לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לתנאי השימוש הייעודיים.

9.2. על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או תנאי השימוש הייעודיים, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.